SZKOLENIA
Skuteczna komunikacja.
Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Główne kwestie poruszane w trakcie szkolenia:
Komunikacja jako proces.
Model komunikacji interpersonalnej.
Środki komunikacji, werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji interpersonalnej.
Autodiagnoza stylu komunikacji interpersonalnej oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami w kontaktach międzyludzkich.
Style komunikowania się.
Narzędzia i techniki skutecznego komunikowania się.
Praktyczne ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w oparciu o wcześniejszą autodiagnozę z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego - rejestracja na wideo.
Planowanie kierunków dalszego doskonalenia.


Asertywność
Szkolenie dotyczące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych i zawodowych.

Główne kwestie poruszane w trakcie szkolenia:
Czym jest asertywność?
Autodiagnoza swojego stylu zachowania.
Mapa asertywności - określenie obszarów wymagających zmiany.
Praktyczne ćwiczenia w zakresie zmiany zachowa
ń.
Planowanie zmian w sytuacjach zawodowych i życiowych.
Trenowanie zaplanowanych zmian.


Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Szkolenie z zakresu skutecznych strategii radzenia sobie z konfliktem.

Główne kwestie poruszane w trakcie szkolenia:
Czym jest konflikt?
Style reagowania na konflikt vs. strategie radzenia sobie z konfliktem.
Warunki efektywnego radzenia sobie z konfliktem.
Model konstruktywnego podejścia do konfliktu.
Praktyczne ćwiczenie zastosowania modelu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
Modelowanie zachowa
ń uczestników w oparciu o analizę wideo.
Planowanie własnego rozwoju.Autoprezentacja.
Szkolenie z zakresu efektywnych technik autoprezentacji.

Główne kwestie poruszane w trakcie szkolenia:
Czym jest autoprezentacja?
Czym oddziaływujemy na innych?
Cechy charakteru uwidoczniają się w zachowaniu - co i jak prezentować aby wywołać porządane wrażenie?
Kluczowe umiejętności warunkujące skuteczność autoprezentacji.
Prezentacja na forumi.
Korzyści odbiorców prezentacji.
Struktura prezentacji.
Materiały pomocnicze w prezentacji.
Budowanie relacji z grupą.
Wzbudzanie zainteresowania i utrzymywanie uwagi.
Wywieranie wpływu.
Trudne zachowania uczestników - pytania, obiekcje - jak sobie z nimi radzić?
Dopasowanie do odbiorcy - zwiększenie siły przekazu.
Praktyczne ćwiczenia z rejestracją na wideo.
Planowanie własnego rozwoju.Potencjał negocjatora - teoria i praktyka negocjacji.
Szkolenie z zakresu skutecznych strategii prowadzenia negocjacji.

Główne kwestie poruszane w trakcie szkolenia:
Kiedy i dlaczego negocjować?
Doświadczenia własne i rola postaw wobec procesu negocjacji.
Konflikt - strategie rozwiązywania konfliktów.
Etapy procesu negocjacji.
Rola komunikacji interpersonalnej w procesie negocjacji.
Bariery i pułapki w negocjacjach.
Osobowościowe predyspozycje negocjatora.
Preferowane role i ich znaczenie w procesie negocjacji.
Trudny negocjator - rozpoznawanie i sposoby zaradcze.
Techniki wywierania wpływu w procesie negocjacji.
Techniki radzenia sobie z manipulacją.
Przygotowanie i prowadzenie negocjacji - ćwiczenia symulacyjne z wykorzystaniem studium przypadku i techniki wideo.

Umiejętności interpersonalne
do góry